Terms and Conditions

Tingimusi uuendati viimati 31.05.2024


1. Sissejuhatus

Käesolevad tingimused kehtivad sellele veebisaidile ning meie toodete ja teenustega seotud tehingutele. Teid võivad siduda täiendavad lepingud, mis on seotud teie suhtega meiega või mis tahes toodete või teenustega, mida meilt saate. Kui lisalepingute mis tahes sätted on vastuolus käesolevate tingimuste mis tahes sätetega, on nende lisalepingute sätted kontrolli all ja ülimuslikud.


2. Köitmine

Registreerudes sellel veebisaidil, sellele juurde pääsedes või muul viisil kasutades nõustute käesolevaga järgima alltoodud tingimusi. Ainuüksi selle veebisaidi kasutamine eeldab nende tingimuste tundmist ja nendega nõustumist. Mõnel konkreetsel juhul võime ka paluda teil selgesõnaliselt nõustuda.


3. Elektrooniline side

Seda veebisaiti kasutades või meiega elektroonilisel teel suheldes nõustute ja tunnistate, et võime teiega meie veebisaidil elektrooniliselt suhelda või saates teile e-kirja, ning nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muu teabevahetus, mida me pakkuma teile elektrooniliselt mis tahes juriidilist nõuet, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuet, et selline suhtlus peab toimuma kirjalikult.


4. Intellektuaalomand

Meile või meie litsentsiandjatele kuuluvad kõik veebisaidi autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused ning veebisaidil kuvatavad või sellel juurdepääsetavad andmed, teave ja muud vahendid ning need on meie käsutuses.


4.1 Kõik õigused on kaitstud

Kui konkreetne sisu ei nõua teisiti, ei anta teile autoriõiguse, kaubamärgi, patendi ega muude intellektuaalomandi õiguste alusel litsentsi ega muid õigusi. See tähendab, et te ei kasuta, kopeeri, reprodutseeri, esita, kuva, levita, manusta ühelegi elektroonilisele andmekandjale, ei muuda, pöördprojekteeri, dekompileeri, teisalda, alla laadi, edasta, monetiseeri, müü, turusta ega kommertsialiseeri sellel veebisaidil olevaid ressursse. mis tahes vormis, ilma meie eelneva kirjaliku loata, välja arvatud ja ainult niivõrd, kuivõrd kohustuslikes õigusaktides on sätestatud teisiti (näiteks õigus tsiteerida).


5. Kolmanda osapoole vara

Meie veebisait võib sisaldada hüperlinke või muid viiteid teiste osapoolte veebisaitidele. Me ei jälgi ega vaata üle teiste osapoolte veebisaitide sisu, millele sellel veebisaidil on lingid. Muude veebisaitide pakutavate toodete või teenuste suhtes kehtivad nende kolmandate isikute kohaldatavad nõuded ja tingimused. Nendel veebisaitidel avaldatud arvamusi või materjale me ei pruugi tingimata jagada ega toetada.


Me ei vastuta nende saitide privaatsustavade ega sisu eest. Teie kannate kõik nende veebisaitide ja nendega seotud kolmandate osapoolte teenuste kasutamisega seotud riskid. Me ei võta endale mingit vastutust mis tahes kaotuse või kahju eest, mis tahes viisil, mis tahes põhjustatud, mis on tingitud teie isikuandmete avaldamisest kolmandatele isikutele.


6. Vastutustundlik kasutamine

Meie veebisaiti külastades nõustute kasutama seda ainult nendes tingimustes, meiega sõlmitavates täiendavates lepingutes ning kohaldatavates seadustes, määrustes ning üldtunnustatud veebipõhistes tavades ja valdkonna juhistes ettenähtud eesmärkidel ja lubatud. Te ei tohi kasutada meie veebisaiti ega teenuseid pahatahtlikust arvutitarkvarast koosneva (või sellega lingitud) materjali kasutamiseks, avaldamiseks või levitamiseks; kasutada meie veebisaidilt kogutud andmeid mis tahes otseturundustegevuseks või viia läbi süstemaatilisi või automatiseeritud andmekogumistoiminguid meie veebisaidil või sellega seoses.


Mis tahes tegevus, mis põhjustab või võib kahjustada veebisaiti või häirib veebisaidi toimimist, kättesaadavust või juurdepääsetavust, on rangelt keelatud.


7. Idee esitamine

Ärge esitage ideid, leiutisi, autoriteoseid ega muud teavet, mida võib pidada teie enda intellektuaalomandiks ja mida soovite meile esitada, välja arvatud juhul, kui oleme eelnevalt sõlminud intellektuaalomandi lepingut või mitteavaldamise lepingut. Kui avaldate selle meile ilma sellise kirjaliku lepinguta, annate meile ülemaailmse, tühistamatu, mitteeksklusiivse, kasutustasuta litsentsi oma sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, salvestamiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes olemasolevas või tulevases meedias. .


8. Kasutamise lõpetamine

Võime oma äranägemisel igal ajal veebisaidile või mis tahes sellel olevale teenusele juurdepääsu ajutiselt või püsivalt muuta või neile juurdepääsu peatada. Nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees veebisaidile või mis tahes sisule, mida olete võinud veebisaidil jaganud, teie juurdepääsu või selle kasutamise muudatuste, peatamise või katkestamise eest. Teil ei ole õigust hüvitisele ega muule maksele, isegi kui teatud funktsioonid, seaded ja/või sisu, mille olete panustanud või millele olete hakanud toetuma, on jäädavalt kadunud. Te ei tohi meie veebisaidil mis tahes juurdepääsupiirangu meetmetest mööda hiilida, neist mööda minna ega püüda mööda hiilida.


9. Garantiid ja vastutus

Miski selles jaotises ei piira ega välista seadusest tulenevat garantiidpiiramine või väljajätmine oleks ebaseaduslik. See veebisait ja kogu veebisaidi sisu on esitatud põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval” ning võivad sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Keeldume sõnaselgelt igasugusest otsesest või kaudsest garantiist, mis puudutab sisu kättesaadavust, täpsust või täielikkust. Me ei anna garantiid, et:


– see veebisait või meie sisu vastab teie nõuetele;

– see veebisait on saadaval katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta.

Mitte miski sellel veebisaidil ei kujuta endast ega ole mõeldud kujutama endast mingit juriidilist, finants- või meditsiinilist nõuannet. Kui vajate nõu, peaksite konsulteerima vastava spetsialistiga.


Selle jaotise järgmised sätted kehtivad kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ega piira ega välista meie vastutust mis tahes küsimustes, mille piiramine või vastutuse välistamine oleks meie jaoks ebaseaduslik või ebaseaduslik. Me ei vastuta mitte mingil juhul otseste või kaudsete kahjude eest (sealhulgas mis tahes kahju, mis on tingitud saamata jäänud kasumist või tulust, andmete, tarkvara või andmebaasi kadumisest või riknemisest või vara või andmete kadumisest või kahjust), mis teile või mis tahes kolmandale isikule on tekkinud. osapool, mis tuleneb teie juurdepääsust meie veebisaidile või selle kasutamisest.


Välja arvatud juhul, kui mis tahes lisalepingus on sõnaselgelt sätestatud teisiti, on meie maksimaalne vastutus teie ees kõigi kahjude eest, mis tulenevad veebisaidist või veebisaidi kaudu turustatavatest või müüdavatest toodetest ja teenustest, olenemata vastutust kehtestava õigustoimingu vormist ( kas lepingu, omakapitali, hooletuse, kavandatud käitumise, delikti või muul viisil) piirdub koguhinnaga, mille maksite meile selliste toodete või teenuste ostmise või veebisaidi kasutamise eest. Selline limiit rakendub kokku kõikidele teie nõuetele, tegevustele ja igat liiki ja laadi hagi põhjustele.


10. Privaatsus

Meie veebisaidile ja/või teenustele pääsemiseks võidakse teilt nõuda registreerimisprotsessi osana enda kohta teatud teabe esitamist. Nõustute, et kogu teie esitatud teave on alati täpne, õige ja ajakohane.


Oleme välja töötanud eeskirjad, et lahendada kõik teie privaatsusprobleemid. Lisateabe saamiseks vaadake meie privaatsusavaldust ja küpsiste poliitikat.


11. Ekspordipiirangud / seaduste järgimine

Juurdepääs veebisaidile territooriumidel või riikides, kus veebisaidil müüdavate toodete või teenuste sisu või ostmine on ebaseaduslik, on keelatud. Te ei tohi seda veebisaiti kasutada Eesti ekspordiseadusi ja -määrusi rikkudes.


12. Ülesanne

Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, üle anda ega allhankelepinguid sõlmida mis tahes oma õigusi ja/või kohustusi, mis tulenevad käesolevatest tingimustest, täielikult või osaliselt kolmandale osapoolele. Mis tahes väidetavalt käesolevat jaotist rikkuv loovutamine on tühine.


13. Käesolevate tingimuste rikkumine

Ilma et see piiraks meie muid käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi, võime kui rikute neid tingimusi mis tahes viisil, võime võtta meetmeid, mida peame vajalikuks rikkumisega tegelemiseks, sealhulgas ajutiselt või lõplikult peatada teie juurdepääs veebisaidile, võtta ühendust teie Interneti-teenuse pakkujalt nõuda, et ta blokeeriks teie juurdepääsu veebisaidile ja/või algataks teie vastu kohtumenetluse.


14. Hüvitis

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma meid kahjutuks kõigi nõuete, kohustuste, kahjude, kaotuste ja kulude eest, mis on seotud käesolevate tingimuste ja kohaldatavate seaduste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste ja privaatsusõiguste rikkumisega. Hüvitate meile viivitamata selliste nõuetega seotud või nendest tulenevad kahjud, kaotused, kulud ja kulud.


15. Loobumine

Nendes tingimustes ja mis tahes lepingus sätestatud sätete jõustamata jätmist või lepingu lõpetamise võimaluste kasutamata jätmist ei tõlgendata sellistest sätetest loobumisena ning see ei mõjuta käesolevate tingimuste või mis tahes lepingu kehtivust. Leping või selle mis tahes osa või õigus pärast seda iga sätet jõustada.


16. Keel

Käesolevaid tingimusi tõlgendatakse ja tõlgendatakse eranditult eesti keeles. Kõik teated ja kirjavahetus kirjutatakse ainult selles keeles.


17. Kogu leping

Käesolevad Tingimused koos meie privaatsusavalduse ja küpsiste poliitikaga moodustavad kogu lepingu teie ja RETTUM OÜ vahel seoses selle veebisaidi kasutamisega.


18. Käesolevate tingimuste uuendamine

Võime neid nõudeid ja tingimusi aeg-ajalt värskendada. Teie kohustus on perioodiliselt kontrollida neid tingimusi muudatuste või uuenduste osas. Nende tingimuste alguses märgitud kuupäev on viimane läbivaatamise kuupäev. Nende tingimuste muudatused jõustuvad pärast selliste muudatuste postitamist sellele veebisaidile. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist pärast muudatuste või uuenduste postitamist, loetakse, et nõustute järgima ja olema nendega seotud.


19. Seaduse ja kohtualluvuse valik

Käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti seadusi. Kõik käesolevate tingimustega seotud vaidlused kuuluvad Eesti kohtute jurisdiktsiooni alla. Kui kohus või muu asutus leiab, et kohus või muu asutus leiab, et mõni nende tingimuste osa või säte on kehtiva õiguse kohaselt kehtetu ja/või jõustamatu, muudetakse, kustutatakse ja/või jõustatakse seda osa või sätet maksimaalses lubatud ulatuses, et jõustada käesolevate tingimuste eesmärk. Muid sätteid see ei mõjuta.


20. Kontaktandmed

Selle veebilehe omanik ja haldaja on RETTUM OÜ.

Nende Tingimuste osas saate meiega ühendust võtta, kirjutades või saates meile e-posti aadressil info@bussitellimine24.ee

Telliskivi tn 57/1, Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond